Závěrečná zpráva

 

z prezentací firem z oblasti dopravy v Čeljabinsku (Ruská federace)

 

s návštěvou výstavy Doprava ve velkém městě. Logistika

 

8. – 9. září 2008

 

 

Ve dnech 8. a 9. září 2008 se konala pracovní návštěva delegace českých podnikatelů z oblasti dopravy, kterou vedl náměstek ministra dopravy ČR ing. Vojtěch Kocourek PhD. Aktivita vznikla na základě jednání pracovní skupiny pro spolupráci České republiky a Ruské federace a záštitu nad jejím průběhem převzalo z české strany Ministerstvo dopravy ČR a z ruské strany Ministerstvo stavebnictví,  infrastruktury a silničního hospodářství Čeljabinské oblasti.

 

Organizátorem mise byla společnost NADATUR, spol. s r.o. ve spolupráci s Generálním konzulátem České republiky v Jekatěrinburgu.

 

Jednání s vedoucími představiteli Čeljabinské oblasti a následná prezentace v rámci výstavy „Doprava ve velkém městě. Logistika“ proběhly v Čeljabinsku. Cílem bylo posouzení stávajícího stavu vzájemných vztahů, prezentace českých firem a hledání dalších možností prohloubení a rozšíření spolupráce. Příprava každé prezentace zahrnovala mj. vyhledání a pozvání potenciálních obchodních partnerů. Při prezentaci se proto představitelé jednotlivých českých firem setkali se skutečnými zájemci o jejich nabídku. Účast menšího počtu vybraných organizací, které si navzájem nekonkurují, dala dostatečný prostor zúčastněným firmám pro vlastní představení.

 

 

Aktivity se zúčastnily tyto firmy:

 

ČD Cargo, a.s. – p. Rodan Šenekl, obchodní ředitel a p. Přemysl Nevrla, generální zástupce pro RF – komplexní přeprava zboží, specializovaná logistická centra napojená na železnici, reference na organizaci dopravy Škoda – závod Kaluga;

 

KPM Consult, a.s. – p. Miroslav Haxa, výkonný ředitel – inženýrsko-poradenský tým koordinující dodavatelské, montážně-specializované a stavební firmy v oblasti působnosti dopravního inženýrství, rozsáhlá činnost spojená především výstavbou, modernizací a zabezpečením železnic, ale i jiných druhů dopravy, projektování a výstavba tzv. „inteligentních dopravních systémů“;

 

Metrostav, a.s. – p. Robert Dostál, ředitel zahraničního zastoupení – výstavba metra, tunely a další speciální stavební práce, reference především na výstavbu metra v Praze;

 

Karex a.s. – p. Jaromír Špringer, obchodní ředitel – výrobce autobusů, s možností speciálních uprav pro tvrdé klimatické podmínky Sibiře, reference na rozsáhlé dodávky do Nižněvartovska, Surgutu, Omska;

 

Mott MacDonald Praha spol. s r.o. – p. Jiří Petrák, generální ředitel a p. Oldřich Bronec, výkonný ředitel – projekční, inženeeringové, konzultační a expertní služby, reference na činnost v St.Peterburgu a v Moskvě

 

NADATUR spol. s r.o. – pí Lenka Patrasová, ředitelka – organizace výstav, konferencí, prezentací a odborných fór, nakladatelská a vydavatelská činnost, obchodní a cestovní agentura.

 

V dokumentační katalogové formě byly představeny také nabídky společností MAEP, MMC a Marves.

 

Kromě vlastních prezentací byla česká delegace v čele s náměstkem ministra dopravy ing. Vojtěchem Kocourkem byla přijata:

 

1.    Jednání na Ministerstvu stavebnictví, infrastruktury a silničního hospodářství

Za čeljabinskou stranu vedl jednání první náměstek ministra V. Tupikin, který v krátké, ale výstižné informaci, sdělil všechny základní údaje o dopravní infrastruktuře Čeljabinské oblasti. Klíčové místo má železniční doprava, ta je však pod federální správou. Oblast má  celkem 14 tis. km silnic, z toho 8600 regionálních (pod správou oblasti), 2 letiště s mezinárodním statusem (Čeljabinsk, Magnitogorsk), ve městech (a v jejich správě) dopravu zajišťuje celkem 1000 tramvají a 500 trolejbusů, v Čeljabinsku se staví první trasa metra, uvedení do provozu první části (4 zastávky, 8 km) má být v roce 2012. Jako největší úkol vidí obnovu vozového parku (tramvaje, trolejbusy). Rozpočet ministerstva činí cca 30 mld. Rbl, což je cca třetina rozpočtu oblasti, na letošní rok mají na obnovu a výstavbu silnic vyděleno cca 10 mld. Rbl.

Náměstek ministra dopravy ČR, pan V. Kocourek, v krátkém vystoupení zdůraznil smysl spolupráce v dopravě nejen na mezistátní, ale i na regionální úrovni, krátce představil jednotlivé firmy, jejichž zástupci pak ve stručných vystoupeních charakterizovali  možnosti a konkrétní zájem na spolupráci. (8. 9. 2008); 

 

2.    Jednání na magistrátu města Čeljabinsk             

Za administraci města vedl jednání náměstek primátora města Čeljabinska, pan V. Alejnikov, odpovědný za sektor dopravy, dále byli přítomni zástupci Čeljabinksmetrostroja, odboru dopravy magistrátu a odboru silničního hospodářství. V. Alejnikov se podělil o základní informace. Město má rozlohu cca 500 km2,  ve správě cca 300 tramvají a 400 autobusů. Velkou pozornost opět věnoval výstavbě metra, snaží se dosáhnout většího podílu financování z federálního rozpočtu, (nyní jen 20%, ale je příslib, že bude 50%). Upozornil na řadu technických problémů, které by rádi konzultovali, připravují výběrové řízení na další razicí zařízení.   

Náměstek ministra dopravy ČR, pan V. Kocourek, vyjádřil zájem o hlubší spolupráci, následně se přítomné firmy krátce představily s tím, že podrobnější prezentace bude následovat na výstavě „Doprava ve velkém městě. Logistika“, které se zúčastní i zástupci města (8. 9. 2008);

 

3.    Přijetí u 1. náměstka  gubernátora Čeljabinské oblasti pana A. Kosilova

       Za Čeljabinskou oblast se účastnili i ministryně ekonomického rozvoje J. Murzina a ředitel  odboru  vnějších vztahů  S. Baryšnikov. Za  českou  stranu se   zúčastnili  náměstek ministra dopravy ČR, pan V. Kocourek, generální konzul ČR v Jekatěrinburgu pan M. Rameš, konzul pro obchodně-ekonomické otázky pan J. Krs a ředitelka Nadaturu paní L. Patrasová.

Kosilov ve stručnosti charakterizoval region a jeho rozvoj za několik posledních let, vysoce ocenil vzájemnou spolupráci s ČR, která má nejen ekonomický rozměr charakterizovaný statistickými údaji, ale i celou řadu  dalších aspektů – turistiku, spolupráci ve vědě a školství apod., samostatně podtrhl společně s ministryní paní Murzinou turistický potenciál oblasti. Z oblasti dopravy se chystají řešit problém obměny vozového parku ve všech sférách, zajímají je tzv. „inteligentní dopravní systémy“ (např. společnosti KPM Consult). V obecné rovině zmínil i některé další problémy, které musí oblast řešit – energetiku, dostatek kvalifikované pracovní síly, zemědělství.

Pan náměstek ministra dopravy ČR V. Kocourek ocenil stávající úroveň vztahů, zmínil se o spolupráci na centrální úrovni (Mezivládní komise), ale i potřebnosti prohloubit konkrétní spolupráci na úrovni regiónů, které by měla přispět i návštěva naší delegace. Čeljabinskou oblast, díky jejímu ekonomickému potenciálu  a poloze (dopravní uzel), považuje ČR za nesmírně perspektivní (8. 9. 2008).

 

 

Na ráno dne 9. 9. 2008 byla pro delegaci připravena návštěva stavby metra, včetně exkurze přímo na čelo ražby tunelu. Exkurzi vedl hlavní inženýr výstavby metra A. Abramčuk, zmínil celou řadu problémů, s nimiž se potýkají. Především se jedná o složité geologické podmínky, některé problémy ve financování, nedostatku zkušeností a celkově minimální podpory z ústředí. Mají zájem na jakékoliv konkrétní spolupráci, se zástupcem Metrostavu bylo dojednáno další samostatné setkání. 

 

 

Výstava „Doprava ve velkém městě. Logistika“ (9. 9. 2008)

 

Slavnostní zahájení výstavy se uskutečnilo za účasti vedení oblasti a města. Výstavu společně oficiálně otevřeli náměstek ministra stavebnictví, infrastruktury a silničního hospodářství pan V. Tupikin, náměstek primátora města Čceljabinska, pan A. Aljenikov a generální konzul ČR v Jekatěrinburgu pan M. Rameš. 11. ročník meziregionální výstavy byl zaměřen především na městskou hromadnou dopravu, techniku pro výstavbu a opravy silnic a logistické systémy, celkem se zúčastnilo přes 80 vystavovatelů převážně z Čeljabinské oblasti. Místní media (televize i tisk) věnovala výstavě velkou pozornost.

V rámci prvního výstavního dne proběhla tisková konference následována detailní prezentací českých firem. V úvodu tiskové konference vystoupili NM V.Tupikin, A. Alejnikov, M. Rameš, J. Krs, L. Patrasová. Poté následovala  prezentace jednotlivých firem. Celkový program prezentace se těšil velkému zájmu odborné veřejnosti i tisku.

 

Zástupci firem  si na základě předchozích jednání a prezentace na výstavě domluvili další individuální dvoustranné schůzky.

 

S ohledem na složení delegace byla po ukončení programu prvního výstavního dne zařazena ještě exkurze hlavního a příměstského čeljabinského nádraží. V. Moldarev, náčelník Jihouralské správy ruských železnic,  seznámil delegaci s historií železnice v regionu, vyzdvihl  význam čeljabinského nádraží jako jednoho z klíčových uzlů na Transsibiřské magistrále. Dále následovala ukázka nově zrenovované budovy hlavního nádraží Čeljabinsk, kde proběhlá rekonstrukce kvalitou i provedením významně povýšila nádraží na světovou úroveň. Hlavní nádraží obsluhuje pouze dálkové železniční spojení – Moskva, St. Peterburk, Adler (Soči), Novosibirsk, Irkutsk, Vladivostok, Kazachstán.

V rámci rekonstrukce celého železničního uzlu bylo postaveno i nové nádraží pro tzv. příměstskou dopravu. Z něj je zajišťováno spojení  po oblasti cca do 300 km, včetně spojení na mezi centry okolních oblastí. Nově zřídili několik tzv. příměstských rychlíků do Magnitogorska, Kurganu, Jekatětinburgu, které se velmi osvědčily.

 

 

V Praze dne 15. 9. 2008

Zpracovala: L. Patrasová, NADATUR spol. s r.o.