Závěrečná zpráva

  

z „Konference o úsporách energie“ s prezentací českých firem

 v Čeljabinsku (Ruská federace)

 

6. – 7. října 2008

  

Ve dnech 6. a 7. října 2008 se Čeljabinsku uskutečnila „Konference o úsporách energie“ s prezentací českých firem“, kterou ve spolupráci s Generálním konzulátem České republiky v Jekatěrinburgu organizovala společnost NADATUR, spol. s r.o. Akce se konala pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj ČR a s finanční podporou Ministerstva zahraničních věcí ČR.

 

Českou delegaci vedl náměstek ministra pro místní rozvoj Miroslav Kalous, členy delegace dále byli Miroslav Rameš – generální konzul, GK Jekatěrinburg, Jan Krs – rada pro obchodně-ekonomické otázky, GK Jekatěrinburg, Jan Zaplatílek – ředitel odboru plynárenství a kapalných paliv,  Ministerstvo průmyslu a obchodu, Josef Bubeník – poradce ministra, Ministerstvo pro místní rozvoj, prof. Josef Tlustý – vedoucí katedry elektrotechniky ČVUT, prof. Jiří Tůma – ČVUT, Jiří Boleček – ředitel kanceláře Czech Trade v Jekatěrinburgu, Libor Štroch – generální ředitel, Výzkumný ústav uhelný a.s., Milan Machatka – obchodní ředitel, Stomix a.s., Jaroslav Pálek – generální představitel pro RF, TEDOM MOTORY a.s., Ivan Malý – ředitel, ČKD Elektrotechnika, Andrej Černěnko – generální představitel pro RF, ČKD Elektrotechnika, Miroslava Hrnčířová – ředitelka zastoupení v RF, Česká exportní banka a L. Patrasová – ředitelka, Nadatur, spol. s r.o. V dokumentační katalogové formě byly představeny také nabídky společností MAEP, MMC a Marves.

 

 

Program celé akce byl rozdělen na dvě části. Dne 6. října 2008 proběhlo oficiální přijetí české delegace u významných představitelů Čeljabinské oblasti a města Čeljabinska, následující den 7. října 2008 byla realizována vlastní konference v prostorách Jihouralské státní univerzity (JURGU).

 

1.     Setkání s panem Jevgenijem N. Těftělevem, ministrem průmyslu a přírodních zdrojů Čeljabinské oblasti

Ministr J. N. Těftělev v krátkosti představil Čeljabinskou oblast a blíže seznámil českou delegaci s problematikou svého ministerstva, které se zabývá průmyslem, přírodními zdroji a správou půdy a majetku Čeljabinské oblasti. Za osm měsíců tohoto roku dosáhl průmyslový růst v oblasti cca 5%, hlavní podíl (cca 60%) na tvorbě HDP má metalurgie. Oblast je deficitní ve výrobě elektrické energie, plánuje se budování nových kapacit, včetně výstavby atomové elektrárny, je snaha tento deficit zlikvidovat do roku 2016. Významným úkolem pro tento rok je výstavba bytů s celkovou výměrou cca 2 mil. m2.

Náměstek ministra M. Kalous poděkoval za přijetí, představil činnost Ministerstva pro místní rozvoj. Konstatoval zájem o spolupráci v energetice a dále poukázal na mnoho společného v této oblasti, a to zejména  v přístupu k otázce efektivního využívání všech zdrojů energie, včetně zdrojů obnovitelných a netradičních. Dále předal slovo jednotlivým firmám, aby se krátce představily.

Závěrem setkání potvrdil ministr J. N. Těftelev účast na konferenci a delegoval několik zástupců svého resortu k dalšímu jednání. 

 

2.    Jednání na magistrátu města Čeljabinsk             

Jednání vedl Petr Nikolajevič Konarev, náměstek primátora města Čeljabinska pro ekonomický rozvoj Čeljabinského městského okruhu. V krátkosti představil město Čeljabinsk a informoval o základních problémech, se kterými se rozvíjející se město potýká, zejména v městské dopravě (stavba metro, plán rychlostní tramvajové tratě), v bytové výstavě a při obnově bytového fondu.

Město velmi usiluje o zvýšení statutu letiště a zavedení přímých linek do Evropy, dle dostupných statistik cca 25% obyvatelstva oblasti navštívilo ČR.

Náměstek ministra M. Kalous informoval o činnosti Ministerstva pro místní rozvoj, zmínil své zkušenosti z činnosti v regionální politice (starosta města Plzně) a předal prostor jednotlivým firmám ke svému představení.

Závěrem jednání potvrdil náměstek primátora P. N. Konarev zájem o spolupráci s českými firmami a pověřil vedoucí jednotlivých odborů Magistrátu účastí na Konferenci a vedením dalších návazných jednání.

 

3.    Setkání s profesorem Alexandrem Leonidovičem Šestakovem, rektorem Jihouralské státní univerzity (JURGU)

Rektor A. L. Šestakov představil Jihouralskou státní univerzitu a její historii. Univerzita byla založena v roce 1943, na 37 fakultách studuje více než 56 tis. studentů. Univerzita má celou řadu odboček i v jiných městech Čeljabinské oblasti i mimo ní a je největší univerzitou v RF. V minulém roce v „ratingu“ kvality vysokých škol v Ruské federaci obsadila osmé místo. Univerzita úzce spolupracuje s celou řadou výrobních podniků, prioritou jsou, díky všeobecnému nedostatku technických odborníků v RF, zejména technické obory. V oblasti vzájemné spolupráce pan rektor vysoce ocenil spolupráci s ČVUT, která  vedla  k podepsání rámcové dohody o spolupráci  mezi ČVUT a JURGU.

Náměstek ministra M. Kalous poděkoval za možnost setkání, krátce charakterizoval činnost Ministerstva pro místní rozvoj a podtrhl smysl spolupráce vysokých škol s konkrétním vyústěním do praxe. Generální konzul M. Rameš v návaznosti na předchozí vystoupení doplnil informace o problematiku činnosti GK ve vízové oblasti, potvrdil vzrůstající trend cestování do České republiky nejen na krátkodobá víza, ale i za účelem studia. Vysoce ocenil aktivity Čeljabinské oblasti a zejména dlouhodobých kontaktů mezi JURGU a ČVUT. Dále se do diskuse zapojili představitelé českých firem.

 

4.    Jednání s Jurijem Vladimirovičem Kljopovem, 1. náměstkem gubernátora Čeljabinské oblasti

Jednání bylo vedeno za účasti paní Jeleny Vladimirovny Murziny, ministryně pro ekonomický rozvoj Čeljabinské oblasti. 1. náměstek gubernátora J. V. Kljopov shrnul základní informace o Čeljabinské oblasti a zdůraznil stanovené priority rozvoje oblasti. Hovořil především o rozvoji energetiky, dopravy a bytové výstavby. Ocenil pevné kontakty s Českou republikou. V Čeljabinské oblasti je nyní sedm společných podniků, investice z ČR do Čeljabinské oblasti činily v roce 2007 cca 2,4 mil. USD. 

Náměstek ministra M. Kalous vyzdvihl úroveň vzájemné spolupráce a vyslovil se za její další pokračovaní. Otázku rozvoje energetiky, využívání alternativních a obnovitelných zdrojů, cestu úspor a zvyšování efektivity využívání stávajících zdrojů označil za významné téma, kterým se zabývá také Česká republika. Společná konference by měla přinést důležité informace a následně vyústit v konkrétní formy spolupráce.

  

 

„Konference o úsporách energie“ s prezentací českých firem (7. 10. 2008)

 

Konference proběhla dne 7. 10. 2008 v  hlavní vědecké posluchárně Jihouralské státní univerzity. Samotné konferenci předcházela tisková konference, na jejímž zahájení vystoupili rektor A. L. Šestakov, prorektor pro vědeckou činnost JURGU A. A. Sidorov, náměstek ministra M. Kalous a generální konzul M. Rameš. Na tiskové konferenci bylo cca 15 novinářů a tři televizní kanály. Na závěr tiskové konference byla oficiálně podepsána, jako naplnění rámcové dohody mezi JURGU a ČVUT, konkrétní dohoda o spolupráci mezi katedrou elektroenergetiky ČVUT a katedrou elektrotechniky JURGU. Dohodu signovali vedoucí jednotlivých kateder prof. J. Tlustý za ČVUT a I. M. Kirpičnikova za JURGU. Po skončení oficiální části tiskové konference byli náměstek ministra M. Kalous i ostatní účastníci konference z ČR zahrnuti celou řadou dotazů a poskytli všem přítomným novinářům rozhovor.

  

Odbornou část konference zahájili rektor JURGU A. Šestakov, 1. náměstek ministra průmyslu a přírodních zdrojů Čeljabinské oblasti S. G. Jelistratov, náměstek ministra M. Kalous a generální konzul M. Rameš, vedoucí katedry elektroenergetiky ČVUT prof. J. Tlustý a vedoucí katedry elektrotechniky prof. I. M. Kirpičnikova.

 

Konference byla rozdělena na dvě části,  vědeckou a obchodní s prezentací českých firem. V jejím rámci vystoupilo 15 přednášejících se svými  příspěvky. Celkem bylo na  konferenci  106 zaregistrovaných účastníků.

 

V návaznosti na návštěvu české delegace a provedenou konferenci byl ve večerních hodinách uspořádáno v hotelu Park City společenské setkání. Mezi významné hosty, kteří se jej zúčastnili, patřili J. J. Redin – první místopředseda zákonodárného shromáždění Čeljabinské oblasti, A. L. Šestakov – rektor JUSU, I. S. Lašmanov – 1. náměstek ministryně ekonomického rozvoje, A. A. Sidorov – prorektor JURGU pro vědeckou činnost, S. G. Baryšnikov – ředitel odboru vnějších vztahů Ministerstva ekonomického rozvoje, I. L. Butakov – generální ředitel firmy „Čeljabenergo“, S. G. Ovčinnikov – prezident „Centra mezinárodního obchodu“ v Čeljabinsku a další.

 

 

V Praze dne 17. 10. 2008

Zpracovala: L. Patrasová, NADATUR spol. s r.o.