ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

„České dny v Čeljabinsku“ s prezentací českých firem

v rámci 2.mezinárodního průmyslového fóra

Čeljabinsk (Ruská federace)

 

23. – 25. března 2009

Ve dnech 23. až 25. března 2009 se Čeljabinsku uskutečnil projekt „České dny v Čeljabinsku“ s prezentací českých firem“, kterou pro Ministerstvo zahraničních věcí ČR – Generální konzulát České republiky v Jekatěrinburgu organizovala společnost NADATUR, spol. s r.o. Akce se konala pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj ČR a s finanční podporou Ministerstva zahraničních věcí ČR.

Českou delegaci vedl náměstek ministra pro místní rozvoj Miroslav Kalous, členy delegace dále byli Miroslav Rameš – generální konzul GK ČR v Jekatěrinburgu, Jan Krs – rada pro obchodně-ekonomické otázky GK ČR v Jekatěrinburgu, Jaroslav Poříz – generální ředitel ČEB Rusko,  Michal Koščo – Czech Trade, Tomáš Kudrna – TES Vsetín, Bohdana Melicharová – Žďas, Luboš Čech – Žďas, Jan Mesarč – ČKD Group, Andrej Černěnko – ČKD Group, Anton Fabik – Euro Sitex, Květoslava Dvorská – Sigma Pumpy, Viktor Szabó – Vítkovice Holding, Vladimír Hlaváček – Noen,  a Lenka Patrasová – Nadatur.

V dokumentační katalogové formě byly představeny také nabídky společností MAEP, Marketing and Management Company.

Projekt byl zaměřen na rozsáhlejší prezentaci výrobků a technologií českého průmyslu v metalurgii a těžkém strojírenství s cílem se opět prosadit na ruském trhu a alespoň částečně obnovit svoji pozici na tomto trhu z minulých let. Cílem projektu bylo zapojení českých firem do realizace projektů strategického plánu obnovy a rozvoje metalurgie a těžkého strojírenství. Dále pak začlenění českých firem do projektů modernizace existujících kapacit a aktivní podpora vědy a výzkumu nových technologií v oblasti metalurgie a těžkého strojírenství.

Samotné akci předcházela přípravná fáze, která spočívala v informování a dohodě programu s vedením Čeljabinské oblasti, dále pak v organizaci akce ve výstavním a prezentačním středisku „Centra mezinárodního obchodu“ v Čeljabinsku, tisk a příprava pozvánek a programů, informování o akci prostřednictvím místních medií, a dále vyhledávání a následné pozvání potenciálních zájemců o produkci českých firem na prezentaci českých firem.

Celá akce se konala v průběhu tří dnů.

Dne 23. března 2009 proběhla řada dvoustranných jednání celé delegace vedené náměstkem ministra pro místní rozvoj ČR panem Miroslavem Kalousem např.:

  • přijetí u gubernátora Čeljabinské oblasti pana P. Sumina (přítomni také: vicegubernátor Čeljabinské oblasti J. Kljopov, ministr průmyslu a přírodních zdrojů J. Těftělev, 1. náměstkyně ministra průmyslu a přírodních zdrojů paní G. Sinicyna)
  • setkání s předsedou Dumy města Čeljabinska pana  B. Vidgofa (přítomen také: 1. náměstek V. Smirnov).


Dne 24. března 2009
byla oficiálně otevřena výstava a dne 25. března 2009 proběhla rozsáhlá prezentace českých firem, které se zúčastnilo cca 80 zástupců firem z Čeljabinské a okolních oblastí (viz seznam účastníků prezentace v příloze).

Celá akce se těšila mimořádnému zájmu široké i odborné veřejnosti a byla předmětem velkého zájmu místních sdělovacích prostředků (tisk a televize). Ještě týž den věnovaly všechny regionální televize část svého zpravodajství uspořádané akci. Následně v regionálním tisku byly otištěny na úvodních stránkách obsáhlé články, tisk věnoval pozornost setkáním náměstka ministra pro místní rozvoj ČR pana Miroslava Kalouse s předními představiteli oblasti a města, a také informacím o českých společnostech a jejich možném přínosu pro rozvoj regionu.

Na závěr akce byl uspořádán společenský podnik s účastí předních představitelů Čeljabinské oblasti, města Čeljabinska i podnikatelských kruhů (spolu s náměstkem ministra pro místní rozvoj ČR panem Miroslavem Kalousem podnik zahájil předseda zákonodárného shromáždění a vicegubernátor J. Redin).

V rámci doprovodného programu byly pro delegaci připraveny exkurze do čtyř významných podniků se zájem o spolupráci s českými podniky – SMS Čeltek, Privodnaja technika, Kopějskyj mašinostrojitělnyj závod a Čeljabgipromez. 

Hlavním přínosem je navázání přímých kontaktů českých firem s představiteli státní moci a města, dále pak možnost prezentovat před odbornou veřejností svoji produkci, možnosti dodávek, případně výrobní kooperace, navázat přímé kontakty s místními podnikatelskými subjekty. Na rozhodování o dodávkách zařízení pro metalurgický a těžký průmysl se často podílí i výkonná státní moc převážně na úrovni regionů, zájmem této státní moci je především rozvoj regionu, zaměstnanost a sociální stabilita. Přímé kontakty s místním podnikatelskými subjekty (pro jejich navázání byl prostor po provedení prezentace) jsou zásadní pro bezprostřední seznámení s produkcí a možnostmi českých firem.

 

 

Zpracoval Nadatur, spol. s r.o.

6. 4. 2009